Projekty UETytuł projektu: Zakup nowoczesnych urządzeń w celu zasadniczej zmiany istniejącego procesu technologicznego w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "PAMARO" – Paweł Myślewski w Radziejowie dla uzyskania i wprowadzenia na rynek zasadniczo zmienionych i udoskonalonych produktów.

Celem projektu objętego grantem jest zasadnicza zmiana istniejącego procesu technologicznego w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "PAMARO" - Paweł Myślewski w Radziejowie dla uzyskania i wprowadzenia na rynek zasadniczo zmienionych i udoskonalonych produktów.

Uzupełnienie posiadanego parku maszynowego o nowoczesne maszyny w tym myjkę, przenośnik taśmowy z detektorem metalu oraz wagę przesypową, umożliwia dokonanie zasadniczej zmiany istniejącego procesu technologicznego w wyniku którego do oferty przedsiębiorstwa zostanie wprowadzona nowa usługa wynajmu maszyn i urządzeń produkcyjnych w postaci myjki, przenośnika taśmowego i wagi.

Pozyskanie dofinansowania w formie grantu i zawarcie Umowy o powierzenie grantu, umożliwi Wnioskodawcy realizację projektu oraz zapewni realizację wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.

Dodanie do oferty Wnioskodawcy udoskonalonego produktu/usługi zapewni realizację wskaźnika Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 1 szt.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Wartość projektu (całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem): 129 500,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE (środki z Funduszu w postaci grantu): 80 000,00 PLN

W dniu 28.04.2021 r. została zawarta Umowa nr LGD/PG.EFRR/10 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pt. „Zakup nowoczesnych urządzeń w celu zasadniczej zmiany istniejącego procesu technologicznego w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „PAMAOR” – Paweł Myślewski w Radziejowie dla uzyskania i wprowadzenia na rynek zasadniczo zmienionych i udoskonalonych produktów.” nr I/WIP/PG.EFRR/2020/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tym samym został zrealizowany wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt. oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.